foto foto foto foto

Podstawowa opieka zdrowotna w ramach kontraktu z NFZ

Działają u nas następujące poradnie:

 • poradnia dla dorosłych
 • poradnia dla dzieci
 • gabinet zabiegowy
 • gabinet EKG
 • gabinet USG
 • punkt szczepień
 • Gabinet pielęgniarki POZ

Świadczenia Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej obejmują:

 • Porady lekarskie udzielaną w warunkach ambulatoryjnych.
 • Porady lekarską udzielaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych jego stanem zdrowia.
 • Świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia.
 • Porady patronażowe.
 • Świadzcenia diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, bezpłatnie realizowane są zgodnie z kompetencjami lekarza rodzinnego
 • Badania bilansowe, w tym badania przesiewowe.
 • Szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 • Kierowanie do Poradni Specjalistycznych.
 • Kierowanie do Poradni Diagnostycznych.
 • Kierowanie do Szpitala.
 • Kierowanie na Leczenie Uzdrowiskowe.
 • Kierowanie na Transport Sanitarny.

Świadczenia pielęgniarek obejmują:

 • Realizację opieki pielęgnacyjnej u świadczeniobiorców w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej.
 • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Przygotowywanie i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.
 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
 • Wykonywanie badania fizykalnego
 • Wykonywanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę oraz interpretację.
 • Ocenę stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia.
 • Ocenę jakości życia i wydolności psychofizycznej świadczeniobiorcy.
 • Wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej.
 • Wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.
 • Ocenę i monitorowanie bólu.
 • Ocenę wydolności pielęgnacyjno-opiekuńczej rodziny.
 • Pobieranie materiału do badań diagnostycznych zgodnie z odrębnymi przepisami.

UWAGA! Skierowanie nie jest wymagane do lekarza:

 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry.

Regulamin udzielania teleporad